Müşteri Aydınlatma Metni ve Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni

MÜŞTERİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

“Fulya Mahallesi Büyükdere Cad. Torun Center No: 74/D Kat: 7 D:30 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul “adresinde faaliyet gösteren SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI LİMİTED ŞİRKETİ (“SELTEN” veya “ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde çalışmak isteyen ve iş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 268890 sicil numarasıyla kayıtlı, 0760002880600018 MERSİS numaralı, “Fulya Mahallesi Büyükdere Cad. Torun Center No: 74/D Kat: 7 D:30 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul “adresinde faaliyet gösteren SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI LİMİTED ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz SELTEN tarafından;
 • Kişisel verileriniz, muhtelif sözleşmelerin akdedilmesi, ifası ve bu sözleşmeler akdedilmeden önce yapılması gereken işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Düzenlediğimiz fuar organizasyonları ve sunduğumuz hizmetler ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sizleri bilgilendirmek,
 • Fuar katılımcıları ve/veya fuar ziyaretçilerine ilişkin veri tabanlarının oluşturulması,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerimizi, fuar katılımcı ve ziyaretçilerini tanımak, karşılıklı iletişimi artırmak,
 • Veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak
 • Hizmet sunduğumuz fuar alanları; etkinliğin izlenmesi ve sürekliliğin sağlanması, ziyaretçi akışının gözlenmesi ve güvenliğin tesis edilmesi,
 • Yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenleme ve sizlerin yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarını tam ve gereği gibi kullanabilmelerini temin etmek
 • Fuar kapsamlarının katılımcı ve ziyaretçi beklentilerine uygun şekilde planlanması,
 • Yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek
 • Anlaşmalı olunan kurumlarla size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde ve ilgili mevzuatlarda belirtilen şartlara uygun olarak, yeterli güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi için, iş ortaklarımız ve hissedarlarımıza, veri işleme faaliyetlerinde bize destek sunan hizmet sunuculara, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ticari faaliyetlerimizin denetimi için denetim firmalarına , hukuki yetkileri dahilinde yapacakları talepleri kapsamında, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tanıtım ve reklam yapılabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısına, Ticaret Bakanlığı ve talep edilmesi halinde diğer resmi kurumlara, acenteler ve otellere aktarılmaktadır.

Ayrıca vize işlemlerinizin yürütülebilmesi amacıyla yurtdışında yer alan firmaya Kanun’un 9’ncu maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; SELTEN tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda aşağıda yer alan özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz yukarıda belirtilen yollar ile işlenmekte ve toplanmaktadır:

 

VERİ KATEGORİSİ

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kimlik

Ad soyad, kartvizit gibi

 

 

İletişim

E-posta  adresi,  fax  no,  telefon  no,  acil

 

durumlarda  Türkiye'de  ulaşılabilecek  iletişim

 

bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fuar alanı kamera kayıtları ve fotoğraflar

Mesleki Deneyim

Unvan

 

SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI LİMİTED ŞİRKETİ

 

 

POTANSİYEL MÜŞTERİYE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

“Fulya Mahallesi Büyükdere Cad. Torun Center No: 74/D Kat: 7 D:30 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul“ adresinde faaliyet gösteren SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI LİMİTED ŞİRKETİ

(“SELTEN” veya “ŞİRKET”) olarak; ad, soyad, cep telefonu ve e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz;

 • Düzenlediğimiz fuar organizasyonları ve sunduğumuz hizmetler ile ilgili olarak iletişi bilgileriniz üzerinden sizleri bilgilendirmek,
 • Fuar katılımcıları ve/veya fuar ziyaretçilerine ilişkin veri tabanlarının oluşturulması,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fuar katılımcı ve ziyaretçilerini tanımak, karşılıklı iletişimi artırmak,
 • Veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak
 • Hizmet sunduğumuz fuar alanları; etkinliğin izlenmesi ve sürekliliğin sağlanması, ziyaretçi akışının gözlenmesi ve güvenliğin tesis edilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 5/2/d bendinde düzenlenen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi ve Kanun’un 5/2/f bendinde düzenlenen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz elektronik posta gibi otomatik yollarla veya tanıtımın gerçekleştirileceği alanda şahsen dolduracağınız katılımcı formu gibi otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz SELTEN’in idari birimleri dışında üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI LİMİTED ŞİRKETİ