KVKK


Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası>


GİRİŞ

1.1. Amaç

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI LİMİTED ŞİRKETİ (“SELTEN/Şirket”) tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

SELTEN; Stratejik Planda belirlenen misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda; SELTEN çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, hizmet alıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, SELTEN tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

1.2. Kapsam

SELTEN çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, hizmet alıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Şirket’in sahip olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

1.3. Tanımlar

Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

Çalışan

SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI LİMİTED ŞİRKETİ’nin sigortalı personeli.

Elektronik Ortam

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan

Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Hizmet Sağlayıcı

SELTEN’e belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme

Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.5

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 1. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMI

SELTEN’in tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

UNVAN

BİRİM

GÖREV

 

 

Müdürler Kurulu Başkanı

Şirket

Çalışanların

ve tüm

birimlerin

 

 

politikaya

uygun

hareket

 

 

etmesinden sorumludur.

 

 

 

İrtibat Kişisi

-

KVK Kurumu’yla Şirket arasında

 

 

kurulacak

iletişimden

 

 

sorumludur.

 

 

 

 

 

Bilgi Teknolojileri Müdürü

Bilgi Teknolojileri

Politika’nın

uygulanmasında

 

 

ihtiyaç

duyulan

teknik

 

 

çözümlerin

sunulmasından

 

 

sorumludur.

 

 

 

 1. KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, SELTEN tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

• Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e posta,

• Kağıt,

veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

• Manuel veri kayıt sistemleri (sair formlar,

• Yazılımlar (ofis yazılımları, mobil uygulamalar

ziyaretçi giriş defteri vb.)

vb.)

• Yazılı, basılı, görsel ortamlar

• Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı

 

tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası,

 

antivirüs vb. )

 

• Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

 

• Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

 

• Optik diskler (CD, DVD vb.)

 

• Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

 

• Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

 
 1. VERİ SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

SELTEN tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

4.1. Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanunun 3. maddesinde “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya  işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi” gerektiği belirtilmiş, 5. ve 6. maddelerde ise “kişisel verilerin işleme şartları” sayılmıştır.

Buna göre, ticari faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, “ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme  amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.”

4.1.1. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

SELTEN, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklamaktadır.

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.
 • Kurumsal iletişimi sağlamak.
 • Sunulan hizmetlerden müşterileri haberdar etmek.
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • SELTEN ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak.
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirebilmek.

4.1.2. Saklamanın Hukuki Sebepleri

SELTEN faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler, çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

4.2. İmhaya İlişkin Açıklamalar ve İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişiniN açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun SELTEN tarafından kabul edilmesi,
 • SELTEN’in ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, SELTEN tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yoK edilir veya anonim hale getirilir.
 1. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12. maddesiyle Kanunun 6. maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için KVK Kurumu tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde SELTEN tarafından teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

5.1. Alınan Teknik Tedbirler

SELTEN tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 • Kişisel verilere yetkisiz erişimin önüne geçilmesi için erişim yönetimi sürecinin oluşturulması,
 • Veri koruma ile ilgili sınıflandırma ve olay yönetimi süreçlerinin oluşturulması,
 • Kişisel verilerin tutulduğu kayıt ortamlarındaki güvenlik açıklıklarının tespiti ve aksiyonlarınalınmasına ilişkin zafiyet tarama sürecinin oluşturulması,
 • Zararlı yazılımların SELTEN ağına erişmemesi için gerekli olan çözümlerin kullanılması,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik risklerin belirlenmesi,
 • Bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınmasının sağlanması ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontrollerin yapılması,
 • Silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirlerin alınması.

5.2. Alınan İdari Tedbirler

SELTEN tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve gerektiği hallerde açık rızalarının alınması,
 • SELTEN’in ticari ve ticari olmayan iş ve ilişkilerinde, sözleşmesel ilişki kurduğu üçüncü kişi irtibatlarıyla gerekli ve yeterli bilgi güvenliği, gizlilik ve kişisel verilerin korunması hükümlerini imza altına alması,
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nın yayınlanması,
 • SELTEN internet sayfası içerisinde genel bilgilendirme niteliğinde aydınlatma metninin yayınlanması,
 • Kanun’a uyumluluk çalışmaları kapsamında SELTEN içerisindeki aktivite ve süreçlerin analizlerinin yapılması ve yasaya uyum adına alınacak aksiyonların belirlenmesi,
 • Kişisel Veri Envanteri’nin oluşturulması,
 • Çalışanların kişisel veri güvenliği bilincinin geliştirilmesine yönelik; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması hakkında eğitimler verilmesi.
 1.  KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, SELTEN tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel veriler aşağıda gösterilen yöntemlerle silinmektedir.

Veri Kayıt Ortamı

 

İşleme İlişkin Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunucularda

Yer

Alan

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre

Kişisel Veriler

 

sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim

 

 

 

yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

 

 

 

 

 

 

Elektronik

Ortamda

Yer

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren

Alan Kişisel Veriler

 

süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili

 

 

 

kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale

 

 

 

getirilir.

 

 

 

 

 

 

 

Fiziksel Ortamda Yer Alan

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren

Kişisel Veriler

 

süre sona erenler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz

 

 

 

hale

getirilir.

Ayrıca,

üzeri

okunamayacak

şekilde

 

 

 

çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

 

 

 

 

Taşınabilir

Medyada

Flash  tabanlı  saklama  ortamlarında  tutulan  kişisel  verilerden

Bulunan Kişisel Veriler

 

saklanmasını  gerektiren  süre  sona  erenler,  sistem  yöneticisi

 

 

 

tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine

 

 

 

verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

6.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel veriler, SELTEN tarafından aşağıda verilen yöntemlerle yok edilir.

 1. ŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

 

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, SELTEN tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

 

6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

 

Kişisel veriler aşağıda gösterilen yöntemlerle silinmektedir.

Veri Kayıt Ortamı

 

İşleme İlişkin Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunucularda

Yer

Alan

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre

Kişisel Veriler

 

sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim

 

 

 

yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

 

 

 

 

 

 

Elektronik

Ortamda

Yer

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren

Alan Kişisel Veriler

 

süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili

 

 

 

kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale

 

 

 

getirilir.

 

 

 

 

 

 

 

Fiziksel Ortamda Yer Alan

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren

Kişisel Veriler

 

süre sona erenler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz

 

 

 

hale

getirilir.

Ayrıca,

üzeri

okunamayacak

şekilde

 

 

 

çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

 

 

 

 

Taşınabilir

Medyada

Flash  tabanlı  saklama  ortamlarında  tutulan  kişisel  verilerden

Bulunan Kişisel Veriler

 

saklanmasını  gerektiren  süre  sona  erenler,  sistem  yöneticisi

 

 

 

tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine

 

 

 

verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

 

 

6.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 

Kişisel veriler, SELTEN tarafından aşağıda verilen yöntemlerle yok edilir.

 

Veri Kayıt Ortamı

 

 

İşleme İlişkin Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziksel Ortamda Yer Alan

 

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren

Kişisel Veriler

 

 

süre

sona

erenler,   kâğıt

kırpma   makinelerinde

geri

 

 

 

 

döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

 

 

 

 

 

 

CD,

USB

vb.

 

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden

Optik/Manyetik

Medyada

 

saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya

Yer Alan Kişisel Veriler

 

toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır.

 

Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

 

 

 

 

 

6.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Bu kapsamda SELTEN, işleme amacı ortadan kalkan kişisel verilere yönelik olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanmış rehberlerdeki anonim hale getirme yöntemlerinden faydalanmaktadır.

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

7.1. Periyodik İmha Süresi

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik. 11.maddesi gereğince SELTEN periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre SELTEN Kişisel Veri

Envanterine paralel olarak, dijital ve fiziksel ortamlarında tuttuğu kişisel verileri, periyodik olarak en geç 6 ayda bir (180 gün) kontrol edeceğini ve işlendikleri amaç sona erdiğinde söz konusu verileri tekrar eden aralıklarla resen sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini taahhüt eder.

7.2. Süreç Bazında Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

SELTEN tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
 • Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde güncellemeler yapılır. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi SELTEN’in yetkili birimleri tarafından yerine getirilir.

SÜREÇ

 

 

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

SELTEN’in

müşterileri

ve

İşleme amacının sona erdiği

Saklama  süresinin  bitimini

işlemleri

 

 

tarihten itibaren 10 yıl

takip eden ilk periyodik imha

 

 

 

 

süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

İnternet

sitesi

üzerinden

İşleme amacının

sona

erdiği

Saklama

süresinin

bitimini

yapılan işlemler

 

 

tarihten itibaren 2 yıl

 

takip eden ilk periyodik imha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözleşmelerin akdedilmesi

İşleme amacının

sona

erdiği

Saklama

süresinin

bitimini

 

 

 

 

 

tarihten itibaren 10 yıl

 

takip eden ilk periyodik imha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSG

mevzuatından

doğan

İşleme amacının

sona

erdiği

Saklama

süresinin

bitimini

yükümlülüklerin

 

yerine

tarihten itibaren 15 yıl

 

takip eden ilk periyodik imha

getirilmesi

 

 

 

 

 

 

süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali

 

işler

süreçlerinin

İşleme amacının

sona

erdiği

Saklama

süresinin

bitimini

yürütülmesi

 

 

tarihten itibaren 10 yıl

 

takip eden ilk periyodik imha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan

kaynakları

süreçlerinin

İşleme amacının

sona

erdiği

Saklama

süresinin

bitimini

yürütülmesi

ve

tarihten itibaren 10 yıl

 

takip eden ilk periyodik imha

sözleşmelerinin ifa edilmesi

 

 

 

 

süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özlük

 

dosyalarında

tutulan

Çalışanın

işten

ayrıldığı

Saklama

süresinin

bitimini

belgeler

 

 

 

tarihten itibaren 10 yıl

 

takip eden ilk periyodik imha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık raporları

 

 

Çalışanın

işten

ayrıldığı

Saklama

süresinin

bitimini

 

 

 

 

 

tarihten itibaren 15 yıl

 

takip eden ilk periyodik imha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel ve İşitsel kayıtlar

2 yıl

 

 

 

Saklama

süresinin

bitimini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

takip eden ilk periyodik imha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş  başvurusu  değerlendirme

6 ay

 

 

 

Saklama

süresinin

bitimini

süreçlerinin yürütülmesi

 

 

 

 

takip eden ilk periyodik imha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faturalama

ve

Arşiv

10 yıl

 

 

 

Saklama

süresinin

bitimini

süreçlerinin yürütülmesi

 

 

 

 

takip eden ilk periyodik imha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedarik

süreçlerinin

denetimi

10 yıl

 

 

 

Saklama

süresinin

bitimini

ve takibi

 

 

 

 

 

 

takip eden ilk periyodik imha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1.  POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE GÜNCEL TUTULMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanabilir, SELTEN’in internet sayfasında Şirket tarafından verilecek karar uyarınca kamuya açıklanır. Kamuya açıklanması zorunluluk teşkil etmemektedir. Basılı kâğıt nüshası da Şirket veri kayıt tabanında saklanarak herkesin erişimine açık tutulur.

Politika, ihtiyaç uyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. Politika’nın güncel hali, SELTEN’in internet sitesinde yapılacak duyuru ve Şirket veri kayıt tabanına yüklendiği andan itibaren geçerli olacaktır.

 1. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

Politika, Şirket içerisinde duyurulmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Müdürler Kurulu Kararı ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Şirket veri kayıt tabanında saklanır.