Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Sayın Çalışan Adayı,

“Fulya Mahallesi Büyükdere Cad. Torun Center No: 74/D Kat: 7 D:30 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul“ adresinde faaliyet gösteren SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI LİMİTED ŞİRKETİ

(“SELTEN” veya “ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde çalışmak isteyen ve iş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 268890 sicil numarasıyla kayıtlı, 0760002880600018 MERSİS numaralı, “Fulya Mahallesi Büyükdere Cad. Torun Center No: 74/D Kat: 7 D:30 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul“ adresinde faaliyet gösteren SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI LİMİTED ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz SELTEN tarafından;

  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • İstihdam süreçlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında sadece ihtiyaç duyulması halinde, SELTEN haricinde başkaca üçüncü kişilere aktarılmadan sadece Şirket bünyesindeki İnsan Kaynakları Birim çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; Muhasebe Departmanı, tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; CV’nizde/İş başvurularınızda yer alabilecek ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI LİMİTED ŞİRKETİ